Spiľovanie a ošetrovanie stromov

Postupné spiľovanie a orezávanie stromov pomocou lanových a stromolezeckých techník sa využíva na ťažko dostupných miestach, kde sa nedajú využiť bežné prostriedky na spiľovanie, ako napríklad plošina, resp. kde nie je možné strom spíliť klasickou lesníckou technikou zospodu. Sú to predovšetkým miesta, kde hrozí objektívne riziko nebezpečenstva pre ľudí, prípadne nebezpečenstvo ohrozenia majetku. Medzi takéto lokality patria najmä cintoríny, záhrady rodinných domov, chatové oblasti, mestské parky alebo areály s vysokou hustotou zástavby.

Postupné spiľovanie v zásade znamená pílenie stromu po častiach, pri ktorom sa využívajú špeciálne kladkové štandy a arboristické laná na spúšťanie jednotlivých častí dreviny. Výškový pracovník sa po strome pohybuje pomocou stúpacích želiez a okrem fixného lana je istený aj polohovacím lanyardom. Prácu s motorovou píle v korune stromu považujeme za rizikovú, a preto si každé spílenie alebo orezanie stromu vyžaduje určitý čas.